Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 7., Broj 2/2018

 • PROCJENA MJERNE NESIGURNOSTI U MIKROBIOLOGIJI HRANE, I. Ljevaković-Musladin – Rad opisuje procjenu mjerne nesigurnosti tipa A, koja se temelji na statističkoj analizi podataka dobivenih intralaboratorijskom studijom. Glavna svrha te studije bila je odrediti intralaboratorijsku reproducibilnost, također poznatu kao intermedijarna reproducibilnost ili intermedijarna preciznost. Prema međunarodnoj normi ISO 19036:2006, intralaboratorijska reproducibilnost smatra se najprikladnijom za procjenu mjerne nesigurnosti u mikrobiologiji hrane. Rad također uspoređuje tri različita statistička izračuna mjerne nesigurnosti: prema normi ISO 19036:2006.
 • PRAVILNI I POGREŠNI NAČINI UPRAVLJANJA LABORATORIJEM, Z. Grgić – Opći zahtjevi za osposobljenost laboratorija dani su u međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025, koja je razvijena za bilo koju vrstu i veličinu laboratorija. Ti opći zahtjevi mogu se ispuniti na više načina, a jedan je od ključnih zahtjeva koji je potrebno ispuniti uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja laboratorijem. Budući da je svaki laboratorij poseban, on ima i svoje posebne zahtjeve koje mora ispunjavati da bi mogao pokriti vrstu i opseg svojih aktivnosti. Da bi se mogao smatrati osposobljenim, laboratorij mora i opće zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 prilagoditi svojemu posebnom slučaju.
 • PRIMJENOM SHOC KARTICA I SWOT ANALIZE, A. Devčić-Jeras, V. Mikulec – Utvrđivanjem osnovnih pojmova i načela koji se upotrebljavaju u razvoju sustava upravljanja kvalitetom (SUK), međunarodna norma ISO 9001:2015  pruža širi način razmišljanja o upravljanju u organizaciji. Preduvjet za uspostavu djelotvornoga i učinkovitoga sustava upravljanja razumijevanje je u normi propisanih pojmova, načela i njihovih međusobnih odnose kao cjeline.
 • Umjeravanje instrumenata za mjerenje akustičnih vrijednosti, Marko Berginc, Borut Pinter, Matjaž Lindič, Damir Hajdina -Danas živimo u sve glasnijem okružju. Okružuju nas sve prometnije ceste, željeznice, katkad se u blizini nalaze i zračne luke. Više su ili manje bučni i neki poslovi, posebno u teškoj industriji. Štoviše, povremeno smo izloženi uznemirujućoj buci u našem kućnom životnom okružju zbog utjecaja susjeda, ali također zbog različitih sportskih i kulturnih događaja u bližoj okolini ili zbog blizine teške industrije i prometne infrastrukture. Svakodnevno izlaganje prekomjernoj buci šteti našemu sluhu, pa se broj oštećenja sluha povećava.
 • PRIMJENA 3D LASERSKOGA SKENERA PRI PREMJERAVANJU VODORAVNIH, USPRAVNIH I SFERNIH SPREMNIKA, D. Jovičić – Nova tehnologija snimanja prostora u posljednje vrijeme postaje sve aktualnija. Tehnologija je zasnovana na laserskoj tehnologiji, a instrumenti koji odašilju, prema unaprijed zadanom razmaku, niz laserskih impulsa kako bi izmjerili udaljenost te vodoravni i uspravni kut do pojedine točke prostora nazivaju se terestrički laserski skeneri (TLS). Oni služe za bezdodirno prikupljanje prostornih podataka u veoma kratkome razdoblju te naknadnu obradu podataka za modeliranje i vizualizaciju objekata.
 • METODE ZA POBOLJŠAVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, A. Devčić-Jeras – Jedan je od ključnih zahtjeva za sve sustave upravljanja trajno poboljšanje sustava koje se temelji na donošenju odluka koje zahtijevaju primjenu rizika i prilika. Prema normi ISO 9001:2015 organizacija mora trajno poboljšavati prikladnost, primjerenost i djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom. Za ostvarenje toga zahtjeva organizacija mora razmatrati rezultate analize, vrednovanja i izlazne podatke preispitivanja sustava upravljanja kvalitetom. Na temelju tih razmatranja organizacija treba utvrditi postoje li potrebe ili prilike za poduzimanje aktivnosti za neprekidno poboljšavanje.
 • Baterije postaju sastavni dio proizvoda, preveo H. Glamuzina – Baterije će se sve više ugrađivati u proizvodne jedinice i ostalu infrastrukturu”, piše Englez John Massey , predavač na radionicama za ulagače u energetiku, kreatore politika i djelatnike tvrtki koje se bave proizvodnjom i distribucijom energije diljem svijeta. Prema Masseyju integracija baterija u proizvode i sustave stvorit će potpuno nov lanac vrijednosti, koji će djelomično zamijeniti odvojeno postavljene baterije i baterije postavljene u kućanstvima.
 • PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U LABORATORIJIMA, I. Liščić – Nema mnogo propisa, pogotovo kad je riječ o onima koje donosi Europski parlament, koji su izazvali toliku pažnju u javnosti kao Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679), poznata i po kratici GDPR (General Data Protection Regulation). Vjerojatno su glavni razlog takvome interesu stroge kazne propisane u slučaj kršenja određenih zahtjeva Uredbe, koje mogu iznositi čak do 20.000.000 EUR ili do 4 % ukupnog godišnjega prihoda pravne osobe na svjetskoj razini, ovisno o tome što je veće. Uredba je usvojena 8. travnja 2016., nakon što su usuglašavanja trajala više od četiri godine, a stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine.
 • INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM S NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA U NZJZAŠ-u ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 /  ISO/IEC 17025 / ISO 15189, S. Šikić, A. Galić, A. Krivohlavek – Svrha je ovoga rada prikazati integrirani sustav upravljanja u Zavodu s naglaskom na upravljanje rizicima, odnosno uspostavljanje i nadzor nad realizacijom naših ciljeva upravljanja kvalitetom.
 • Svojstva koja se iskazuju s pomoću nekoliko mjernih veličina, Z. Jakobović – Postoje svojstva tijela, tvari, stanja ili pojava koja se mogu iskazati s pomoću nekoliko mjernih veličina. Takva su svojstva na primjer količina, nosivost, vlažnost, sastav smjese i slično. Za njih se često postavlja pitanje kojim ih je veličinama prikladno opisati, pa slijedom toga i kojim ih mjernim jedinicama izražavati.

Od fota do luksa i lumena, Z. Jakobović – Uz polaznu fotometrijsku veličinu svjetlosnu jakost u fotometriji se rabe i druge veličine, ponajprije osvjetljenje i svjetlosni tok i njima pripadne mjerne jedinice, koje su tijekom godina postupno definirane za objektivna fotometrijska mjerenja.

 • Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja elektromagnetizma koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima, M. Vuković – U ovome broju Svijeta po mjeri u nastavku rubrike Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture nastavljamo s objavljivanjem nazivlja iz područja elektromagnetizma. Izvor je tih naziva Međunarodni elektrotehnički rječnik (International Electrotechnical Vocabulary, IEV), IEC 60050-121; Međunarodni elektrotehnički rječnik – 121. dio: Elektromagnetizam.