Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 8., Broj 2/2019

  • Uvodna riječ – A. Gavranović: Zablude u provođenju porezne reforme
  • Međulaboratorijske usporedbe (Interlaboratory comparisons) – Z. Grgić: Međulaboratorijske usporedbe (Interlaboratory comparisons, ILC) podrazumijevaju organiziranje, provedbu i vrednovanje mjerenja ili ispitivanja istih ili sličnih predmeta provedenih u dva ili više laboratorija u skladu s prethodno utvrđenim uvjetima. Najčešća primjena međulaboratorijskih usporedba obuhvaća ispitivanja sposobnosti, ali mogu se primjenjivati i u druge svrhe.
  • Paretov zakon i Eisenhowerov koš – A. Devčić Jeras: U radu je opisan pristup djelotvornosti organizacije i pojedinaca primjenom Paretova zakona i jednostavnih načela korisnosti po kategorijama i korištenje Eisenhowerovim košem. Zorno su prikazani primjeri popularizacije filozofije kvalitete pričama o djelotvornosti pojedinaca u svakodnevnome životu. Osim toga, navedene su i kratke smjernice o djelotvornosti pojedinca.
  • Mjerenje EM zračenja nadzemnih pretplatničkih kabela u frekvencijskome rasponu do 30 MHz – M. Jakovac: Ovim člankom nastojalo se odrediti elektromagnetsko (EM) zračenje nadzemnih simetričnih kabela najčešće korištenih u hrvatskim telekomunikacijskim pristupnim mrežama. Da bi se mjerenje učinilo što razumljivije, obrađene su najvažnije značajke simetričnih kabela koje određuju sposobnost kabela da zrači (engl. egress) ili prima (engl. ingress) EM energiju. Dan je kratak opis okvirnih antena korištenih za mjerenje ekvivalentne jakosti električkoga polja u frekvencijskom pojasu od 9 kHz do 30 MHz. Slabljenje radijskih smetnja od xDSL signala nastalih u kabelu (engl. Radio Frequency Interference – RFI), ekvivalentno je negativnomu dobitku antene koju predstavlja xDSL pretplatnička petlja, a određuje se na osnovi izmjerene jakosti električnoga polja u neposrednoj blizini nadzemnoga pretplatničkog kabela. Mjerenja su izvedena na testnim sekcijama kabela kao i na kabelima korištenim u pristupnim xDSL mrežama. Preporukom ITU-T K.60 predstavljena je procedura primijenjena za mjerenje zračenja kabela te maksimalna dopuštena razina EM zračenja iz promatranoga kabela kako ne bi došlo do ometanja u radu radijskih služba koje se koriste prije navedenim frekvencijski područjem.
  • Umjeravanje ispitne opreme u EMC području – M. Kokalj: S razvojem elektronike također se ubrzano razvijaju norme kojima se određuju uvjeti koje treba ispuniti uređaj za osiguravanje EMC kompatibilnosti. To znači razvoj novih mjernih metoda, nove ispitne opreme i dodatnu obuku ispitnih inženjera. Kako bi se osigurala pravilna provedba standardnih ispitnih postupaka i izdavanje akreditiranih certifikata, potrebno je uz iskusne ispitne inženjere i odgovarajuće periodično održavanje ispitnih uređaja, tj. redovito akreditirano umjeravanje (kalibracije).
  • Geometrijski temelji za definiranje formata listovnoga papira prema međunarodnoj normi ISO 216 – M. Vuković: Formati listovnoga papira odavno su normirani na međunarodnoj razini normom ISO 216 te se danas upotrebljavaju gotovo u cijelome svijetu (s iznimkom SAD-a i Kanade te nekih država Južne Amerike). Tim su normiranim formatima danas tehnički prilagođeni milijuni različitih uredskih i sličnih uređaja kao što su pisači, kopirni strojevi, telefaks uređaji. Ti su formati papira osim toga ključni element mnogih drugih norma ISO-a i IEC-a koje se odnose na različite vrste tehničke dokumentacije. Pri definiranju tih formata nastojalo se postići da oni zadovoljavaju određene praktične i estetske kriterije koji proizlaze iz geometrijskih načela odabira tih formata o čemu će biti riječ u ovome članku.
  • Ženski talent – T. Ručević: Polovicu svjetskog talenta čine žene. Njihov talent i dalje ostaje nedovoljno iskorišten čime se utječe na prespori napredak ostvarenja punoga potencijala polovice čovječanstva.
  • Budućnost mjerenja protoka plina – D. Duvančić: Plin je u uporabi posljednjih 180 godina. U početku se koristio u svrhu javne plinske plinske rasvjete te plinske rasvjete u domovima u europskim gradovima, a poslije za kuhanje, grijanje i pripremu tople sanitarne vode te u industriji. Do pojave prvih plinomjera plin se obračunavao po satu bez obzira na stvarnu potrošnju. Prvi plinomjer proizveo je William Richards 1843. godine iz Velike Britanije, a konstruiran je na osnovi na kojoj membranski plinomjeri funkcioniraju i danas. Od tada su u masovnoj proizvodnji membranski plinomjeri, koji se većinom upotrebljavaju u kućanstvima za mjerenje malih protoka, a poslije su razvijeni turbinski i rotacijski plinomjeri za mjerenje većih protoka u industriji.
  • Biološka razgradnja deterdženata – L. Ulm: Biološka razgradnja proces je koji se neprestano odvija u prirodi u kojemu mikroorganizmi ili njihovi enzimi, prisutni u tlu ili vodi, uz prisustvo kisika razgrađuju organske tvari na jednostavnije sastavnice (molekule). Mikroorganizmima organska tvar koju razgrađuju služi kao izvor energije.
  • Pramjere osnovnih mjernih jedinica duljine – Z. Jakobović: Odabiranje i definiranje osnovnih mjernih jedinica početak je uspostavljanja svakoga mjernoga, a osobito suvisloga i uređenoga skupa. Kako su 20. svibnja 2019. stupile na snagu nove, ujednačene definicije osnovnih jedinica Međunarodnoga sustava (SI), prilika je zagledati u same početke odabira i definiranja ponajprije osnovnih mjernih jedinica duljine, u prapovijest i povijest mjeriteljstva.

Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture – M.Vuković: Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja električnih i magnetskih uređaja koji se upotrebljavaju u tehničkim  znanostima