Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 6., Broj 3/2017

 • Razgovor s gđom. Brankicom Novosel, ravnateljicom Državnog zavoda za mjeriteljstvo „Čvrsta veza između mjerenja i vrijednosti te sigurnosti i kvalitete“ – U ovom broju donosimo prvi dio razgovora, dok će nastavak biti objavljen u narednom broju Svijeta po mjeri.
 • Umjeravanje etalonske cijevne petlje u JANAF-u – Krešimir VRGOČ, dipl. ing. stroj. – Državni zavod za mjeriteljstvo; Davor VugIć, dipl. ing. el. – JANAF; Danko Obradović, mag. ing. el. – JANAF; Gordan Marinović, mag. ing. el. – JANAF – Umjeravanje je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje mjerilo ili instrument i odgovarajućih vrijednosti etalona. Potvrdom o umjeravanju dobivaju se podaci o mjernoj sljedivosti i mjernoj nesigurnosti instrumenta ili mjerila. Jedan od načina umjeravanja etalonske posude za mjerenje volumena je metoda istakanja vode. Etalonska posuda umjerava se primarnom etalonskom posudom manjeg volumena i veće točnosti koja je laboratorijski umjerena gravimetrijskom metodom. Prilikom umjeravanja etalonske posude, računa se njena mjerna sljedivost i mjerna nesigurnost.
 • Mjerenja kao dio procesa ispitivanja i inspekcije – Zlatko GrgIć, dipl. ing. univ. spec. – Pojedina mjerenja pojedinih karakteristika nekoga uzorka ili predmeta istodobno mogu biti dio i ispitnoga i inspekcijskoga procesa. U kojim će se slučajevima neka vrsta mjerenja pripisati ispitivanju, a u kojima inspekciji ovisi ne samo o njihovoj prirodi nego i o drugim čimbenicima.
 • Što akreditacija – nije? Dr. sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, Institut Ruđer Bošković – Često se, i logično, postavlja pitanje Što akreditacija laboratorija – jest? i o tome se mnogo govori i piše, ali se unatoč tomu odgovor vrlo često ne razumije. I dalje ostaje činjenica ili dojam da je akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (u daljnjemu tekstu: norma) apstraktan i teško razumljiv pojam svima onima koji se s njome nisu susreli u praksi ili još nemaju dovoljno razvijenu svijest o njezinu smislu.
 • Uspostavljanje i analiza mjernoga sustava – Lidija SARTA, M. Sc. – Svakodnevno nešto mjerimo. Mjerimo stoga jer su nam potrebni podatci koji osiguravaju informacije, a koje nam pak služe kao temelj za donošenje kvalitetnih odluka. Kako bi te odluke uistinu bile kvalitetne, mjerni sustav treba biti vjerodostojan i pouzdan.
 • Sigurnost u laboratoriju – uporaba prijenosne električne opreme i opreme izložene visokim temperaturama – dr.sc. Dražen Marijan PLIVA Hrvatska d.o.o. – Kod prijenosne opreme postupci pripreme za prenošenje s postojećega mjesta, samo prenošenje i postavljanje na novo mjesto rada te visoka temperatura redovito su kritični, što znači da postoji veliki rizik od nastanka štetnoga događaja. Zato rizik rada s prijenosnom električnom opremom i opremom izloženom visokim temperaturama u laboratoriju mora biti pravodobno procijenjen.
 • Procesni pristup upravljanju i neprekidno poboljšavanje procesa – Mirko VUKOVIć, dipl. ing. el. – Da bi koja organizacija osiguravala proizvode koji trajno zadovoljavaju zahtjeve njezinih korisnika, ona mora definirati, nadzirati i neprekidno poboljšavati svoje procese. Proučavanjem sposobnosti procesa procesni inženjeri moraju nastojati odrediti ključne parametre i značajke procesa koje dovode do optimalnih performancija. Bez takvoga temeljitog planiranja procesa nije moguće postići njihov optimalan rad, što može trajno stvarati poteškoće u postizanju odgovarajućih značajka proizvoda te potrebu za čestim popravnim radnjama. Budući da različita djelovanja mogu narušiti sposobnost procesa da zadovoljava planirane ciljeve kakvoće proizvoda, glavna je svrha upravljanja procesom brzim djelovanjem ukloniti njegove manjkavosti kako bi se obnovio njegov ispravan rad i spriječio nastanak nezadovoljavajućih rezultata. Stoga je potrebno neprekidno pratiti izlaz procesa (postignute rezultate) i na temelju promatranja toga izlaza i njegove usporedbe s utvrđenim zahtjevima odgovarajućim djelovanjem taj izlaz prilagođivati tako da on neprekidno bude u skladu s utvrđenim zahtjevima kako bi se postiglo da se odstupanja izlaza od željene vrijednosti što brže ponište.

Pitanja i odgovori

 • Sedamdeset godina djelovanja Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO-a) – Mirko VUKOVIć, dipl. ing. el. – Ove se godine navršava sedamdeset godina od početka djelovanja glavne međunarodne normizacijske organizacije ISO-a. ISO je zapravo mreža nacionalnih normirnih ustanova iz 163 države, pri čemu svaku državu zastupa jedan član. ISO je neovisna nevladina organizacija čiji članovi nisu delegacije nacionalnih vlada nego su to članovi nacionalnih normirnih tijela. Postoje tri kategorije članova: pravi članovi, dopisni članovi i članovi pretplatnici, koje su odraz potreba i sposobnosti pojedinačnih članova, pri čemu članovi iz svake kategorije imaju različite razine utjecaja na sustav ISO-a. Članovi ISO-a igraju ključnu ulogu u njegovu radu. Oni se sastaju jednom godišnje na Općoj skupštini na kojoj se donose sve strateške odluke. Norme koje izrađuje ISO olakšavaju industrijsku suradnju i trgovinu među državama te istodobno osiguravaju državnim i regulatornim tijelima tehnički temelj za zakonodavstvo u području zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša. One služe za zaštitu potrošača i korisnika proizvoda i usluga te pomažu u prijenosu tehnologija i praktičnih znanja zemljama u razvoju. Sustavom ISO-a i njegovim svakodnevnim aktivnostima upravlja Središnje tajništvo, čije se sjedište nalazi u Ženevi (Švicarskoj), a na čijemu se čelu nalazi glavni tajnik ISO-a.
 • Od kušalice do kulona dr. sc. Zvonimir Jakobović
 • Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja matematike koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima – Mirko VUKOVIć, dipl. ing. el.

 

 • O podrijetlu naziva sinus u trigonometriji – Mirko VUKOVIć, dipl. ing. el.