Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 7., Broj 3/2018

 • Zlatko Grgić: O oblikovanju zapisa u laboratorijima – Zapisi kao dokumenti koji navode rezultate ili daju dokaze o provedenim radnjama vrlo su važni u radu laboratorija. S novim se tehnologijama način bilježenja zapisa mijenja, a time i način njihova nadziranja u sustavu upravljanja dokumentacijom. Povećanjem uporabe računala povećava se broj elektroničkih zapisa koje proizvodi laboratorij.
 • Ana Devčić-Jeras: Prikaz norme HRN EN ISO 9001:2015 s pomoću slika – Ishikawa dijagram razvio je prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Vizualni prikaz povezanih pojmova koji ta metoda pruža, olakšava analizu njihova međusobnog odnosa i značaja, najčešće su to uzroci i posljedice, ali mogu biti i različiti složeni sadržaji dokumenata i slično.
 • Anica Škalić: Planirate preseljenje laboratorija? – Cilj je preseljenja laboratorija podizanje kvalitete usluga njegovim korisnicima. Bez obzira na to li se novi objekt ili seli u postojeći prostor, treba uzeti u obzir brojne čimbenike, osobito ako je laboratorij akreditirao metode ispitivanja prema HRN EN ISO/IEC 17025. Kako se ne bi ugrozio status akreditacije, potrebno je poštovati propisane zahtjeve norme (za upravljanje i tehničke zahtjeve). Izrada je dokumentiranoga plana ključna, a sadržava odgovornosti i vremenski okvir za provođenje. Nužno je osigurati integritet osoblja, opreme, uzoraka, reagensa, informatičkoga sustava u svim fazama preseljenja. Promjena adrese uvjetovat će i obavještavanje Hrvatske akreditacijske agencije, mjerodavnih državnih institucija, kupaca, dobavljača. Po završetku preseljenja provjerava se ostvarenje plana, osiguranje kvalitete i daje završno mišljenje o prikladnosti za ispitivanja.
 • Ana Naglić Radišić: Elementarna onečišćenja u gotovim farmaceutskim proizvodima – Donedavna kontrola anorganskih onečišćenja temeljila se primarno na farmakopejskim zahtjevima u čiju su se svrhu određivanja koristile polukvantitativne, neselektivne metode s upitnom  mogućnosti detektiranja nekih toksikološki značajnih metala. S naglaskom na zaštitu pacijenta, pokrenut je proces međunarodne harmonizacije smjernica (ICH), te su revidirana i odgovarajuća poglavlja  američke i europske farmakopeje (USP i Ph. Eur.). Novi pristup osim definiranja elemenata koje treba pratiti i strožih granica prihvatljivosti, uključuje i upotrebu specifičnih instrumentalnih tehnika visoke osjetljivosti u rutinskoj analizi, kao što su npr. induktivno spregnuta optička emisijska spektrometrija (ICP-OES) i ICP-MS tehnika (masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom). Primjena ICH Q3D Vodiča za elementarna onečišćenja za nove je proizvode započela od lipnja, 2016. godine, a za postojeće proizvode od prosinca, 2017. godine (EU) tj. siječnja, 2018. godine (US).
 • Ivanka Lovrenčić Mikelić – Kako pomiriti znanost i akreditaciju laboratorija? – Sustav znanosti, u okviru kojega se nalazi Institut Ruđer Bošković kao javna znanstvena ustanova, ima svoja pisana i nepisana pravila i specifične obrasce ponašanja prema kojima funkcionira i koji se na prvi pogled često čine kontradiktorni pravilima koje pred laboratorije stavljaju norme za akreditaciju. Stoga se postavlja pitanje kako pomiriti to dvoje – znanstveni rad i akreditaciju. Nakon malo promišljanja postavljaju se slična pitanja: „Treba li ovo dvoje uopće pomirivati jer možda je prvi dojam o suprotstavljenosti pogrešan?“, „Ako treba, što, zašto i kako pomiriti?“. Ovaj članak se dotaknuo i drugih pitanja kao što su: „Treba li akreditacija znanstvenim laboratorijima i zašto?“, „Kako razmišlja znanstvenik, a kako ispitivač/mjeritelj u području akreditacije?“, „Koje su sličnosti i razlike između rada u znanosti i rada u području akreditacije?“, „Što je znanstvenicima najveći problem kod akreditacije i kako ju doživljavaju?“ te na kraju „Kako akreditacija i znanost pomažu jedno drugome?“. Na sva ova pitanja se pokušalo dati odgovor iz perspektive znanstvenih laboratorija akreditiranih prema normi HRN EN ISO/ IEC 17025. Na Institutu Ruđer Bošković se trenutno nalaze četiri takva laboratorija sa 17 akreditiranih ispitnih/umjernih metoda u različitim područjima rada. Odgovori na neka pitanja nisu uvijek jednoznačni, a na neka su možda i neočekivani.
 • Ana Devčić-Jeras: Uloga tehničkih odbora i radnih skupina u radu HZN-a – Normirno je tijelo u RH Hrvatski zavod za norme (HZN), koji promiče ulogu i značenje normizacije na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Svojim djelovanjem HZN pridonosi kvaliteti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i olakšava izlazak kvalitetnih hrvatskih proizvoda na međunarodno tržište.
 • Ivan STAMENKOVIĆ, Katarina BUNTAK, Ana SELAK, Ana ČOP: Akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – Ovaj rad prikazuje plan i realizaciju prijelaza na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u prijelaznom periodu definiranom na nivou ILACa. Rad daje osvrt na važne promjene u samoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017, pregled aktivnosti koje provodi HAA sukladno planu prijelaza na novo izdanje norme i rokove tih aktivnosti, promjene u dokumentaciji sustava upravljanja HAA te promjene u pravilima i uputama HAA, EA i ILACa. Prikladnim planiranjem i pravovremenom provedbom aktivnosti osigurat će se proces prijelaza bez poteškoća.
 • Igor Liščić: Povijest razvoja norme ISO 9001 – Posljednje izdanje norme ISO 9001 postavilo je okvir za povezivanje sustava upravljanja kvalitetom sa strateškim ciljevima organizacija. Time su stvorene pretpostavke korištenja norme kao alata koji poslovodstvu omogućava lakše i jednostavnije upravljanje poduzećem. Na koji način će se tumačiti zahtjevi norme te u kojem će se pravcu ona u budućnosti razvijati ovisi najviše o tome kako te zahtjeve organizacije primjenjivati u budućnosti, što će pokazati vrijeme. Prema mišljenju autora ovoga teksta jedan od mogućih i izglednih pravaca njezina razvoja u prethodno je opisanome smjeru, odnosno zamjena Quality Management System s Business Management System.
 • Nataša Debeljak, Ksenija Babić: Akreditirana metoda određivanja sastava prirodnoga plina kromatografskom metodom te proračun toplinskih vrijednosti, gustoće, relativne gustoće, Wobbeova broja i emisijskoga faktora iz sastava – Svrha je ovoga rada prikazati iskustvo laboratorija u radu s akreditiranom naslovljenom metodom. Specifičnost te metode sastoji se u tome što je određivanje sastava prirodnoga plina akreditirano kao vlastita metoda, dok je proračun fizičkih veličina koje proizlaze iz sastava plina te procjena mjerne nesigurnosti izračunanih vrijednosti akreditirana prema normi HRN EN ISO 6976:2016. Osnovna je razlika u odnosu na uobičajen način rada takve vrste analiza da se u ovome slučaju komponente prirodnog plina, ugljikovodici od C1-C5 te CO2 i N2 određuju na tri kromatografske kolone, tri detektora i dva plinska kromatografa. Analize se rade neovisno jedna od druge, a rezultati se navode u izvještaju. Razlog je tomu što je oprema prilagođena praćenju procesnih plinova s postrojenja za proizvodnju amonijaka i ureje, pa samim time ne dopušta korištenje jednim plinskim kromatografom za sve tražene komponente, kao što je inače slučaj kod takvih vrsta analiza.
 • Zvonimir Jakobović: Stupnjevi – mjerne jedinice i koraci ljestvica – Stupanj je najbrojniji naziv ili dodatak nazivu brojnih mjernih jedinica i koraka iskustvenih ljestvica. Uzrok je tomu što su mnoge mjerne veličine bile mjerene analognim mjerilima s ljestvicama, pa je za njihove podioke ili korake to bio prikladan naziv. Stoga u primjeni tih naziva valja biti pažljiv, osobito ako je riječ o podatcima u starijim izvorima.

 

 • Zvonimir Jakobović: Od oma do simensa – Mjerenje električnoga otpora i električne vodljivosti električnih, elektroničkih i drugih sastavnica te električne otpornosti i provodnosti tvari kao što su vodiči, poluvodiči, otopine i dr. važni su postupci u elektrotehnici, elektrofizici, elektrokemiji i drugdje. Stoga je razumljivo kako se odavno nastojalo definirati i normirati njihove mjerne jedinice.
 • Mirko Vuković: Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja elektromagnetizma koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima – Uovome broju Svijeta po mjeri u nastavku rubrike Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture nastavljamo s objavljivanjem nazivlja iz područja elektromagnetizma. Izvor je tih naziva Međunarodni elektrotehnički rječnik (International Electrotechnical Vocabulary, IEV), IEC 60050-121; Međunarodni elektrotehnički rječnik – 121. dio: Elektromagnetizam. Svi su nazivi i definicije u skladu je s odgovarajućim nazivima u različitim dijelovima norme ISO/IEC 80000, Veličine i jedinice. Matematički znakovi koji se upotrebljavaju u prikazanim definicijama općenito su u skladu sa znakovima definiranim u odgovarajućim normama IEC 60027-1 i ISO 80000- 2, u kojima se definiraju ti znakovi.Mirko Vuković: In memoriam prof. dr. Jean Kovalevsky, predsjednik Međunarodnoga odbora za utege i mjere u razdoblju od 1997. do 2004. godine