Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 6., Broj 1/2017.

Laboratoriji i izjave o sukladnosti – Z.Grgić –

Laboratoriji provode ispitivanja ili umjeravanja u cilju dobivanja odgovarajućih rezultata na temelju kojih se donose važne odluke. Dobiveni rezultati mogu se tumačiti na različite načine, a katkad laboratorij može dati potrebna objašnjenja. U tumačenje tih rezultata mogu biti uključena i neka druga tijela.

Praćenje zakonske regulative i normi u integriranom sustavu upravljanja NZZJZAŠ– „ModeL Štampar“ – A. Devčić-Jeras, I Bojanić Švigir

Svoj jedinstveni sustav upravljanja Zavod prema javnosti predstavlja kao „MODEL ŠTAMPAR“. Paretova analiza metoda je s pomoću koje klasificiramo podatke prema „težini“, odnosno važnost ili učestalosti. Svrha je analize izdvojiti najvažnije/ najučestalije uzroke u cilju otklanjanja tih uzroka usmjeravajući napore na one uzroke koji s obzirom na dodijeljenu „težinu“ mogu dati „najbolje“ očekivane ili planirane rezultate.

ISO 22301 – kako upravljati kontinuitetom poslovanja? – I.Liščić

Kako bi se osigurao nastavak poslovanja nakon havarije, u nekim djelatnostima (financijski sektor, zdravstvene institucije, infrastrukturne djelatnosti – opskrba električnom energijom, vodom, telekomunikacije) regulativom su propisane obveze poduzeća u pogledu planiranja kontinuiteta poslovanja, dok se kod drugih poduzeća sve više odlučuje na sustavno upravljanje kontinuitetom poslovanja jednostavno zato što su troškovi uvođenja neusporedivo manji od potencijalnih gubitaka.

Nazivlje u području infrastrukture kakvoće

Mirko Vuković, dipl. ing. el.

Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja tehničke dokumentacije o proizvodu.

Upravljanje ispitnim metodama u laboratoriju za mikrobiološke analize voda u NZZJZAŠ-u – Lj. Krpan, V. Šušnjara, I. Žilić

Sekundarna validacija (verifikacija) postupak je koji laboratorij provodi pri uvođenju  standardizirane metode ili kod revalidacije metode, a njime dokazuje svoju kompetentnost u izvođenju analize.

Prikaz nove europske direktive 2014/35/eU, koja se odnosi na niskonaponske električne uređaje – M. Vuković

Direktivom 2014/35/EU uređuje se sigurnost električne opreme koja je predviđena za rad u određenim naponskim granicama i uvjeti za njezino stavljanje na tržište Europske unije. Ona se primjenjuje od 20. travnja 2016. godine, a njome je zamijenjena Direktiva 2006/95/EC, koja se primjenjivala do 19. travnja 2016. Direktiva 2014/35/EU spada u direktive tzv. novoga zakonodavnog okvira (novoga pristupa), a primjenjuje se na novu električnu opremu koja se stavlja na tržište Europske unije kad je ta oprema proizvedena u Uniji te novu ili rabljenu električnu opremu koja se uvozi iz trećih država. Ona se primjenjuje na sve oblike isporuke i prodaje električne opreme uključujući i daljinsku prodaju, e-trgovinu itd. Cilj je Direktive 2014/35/EU osigurati visoku razine zaštite zdravlja i sigurnosti te istodobno omogućiti slobodu kretanja električne opreme na unutrašnjemu tržištu Unije.

Umjeravanje konduktometara – L. Sarta

Mjerna je jedinica električne provodnosti simens po metru (S/m). Kako bi imali što točnije rezultate mjerenja i informacije o mjernom uređaju, konduktometri se umjeravaju i podešavaju.

Analiza empirijskih propagacijskih modela za Long term evolution (Lte) mreže – G. Šimac, K. Mazor

Prihvatljiva razina mrežne pokrivenosti koja osigurava odgovarajuću kvalitetu usluge i zadovoljstvo korisnika glavni su ciljevi svakoga operatora pokretnih komunikacija. Ti ciljevi definiraju ulazne parametre za proračune pokrivanja signalom i kapaciteta te optimizaciju. Spomenuti proračuni i optimizacija mreže ovise o pouzdanome propagacijskom modelu, koji se može provjeriti mjerenjima. Odabir odgovarajućega propagacijskog modela u određenome okruženju i uvjetima ključan je u planiranju i projektiranju radijskih mreža.

Početci hrvatskoga mjeriteljskog nazivlja – Z. Jakobović

Začetci se hrvatskoga mjeriteljskog nazivlja naziru u povijesnim dokumentima, ponajprije u ugovorima o trgovanju i razmjenjivanju, potom u darovnicama, poveljama i dokumentima o nasljeđivanju, u statutima trgovišta i gradova te naredbama o mjerenju na tržnicama, ubiranju nameta, poreza i carina.

Kratak osvrt na značenje i povijest upravljačkih dijagrama – M. Vuković

Upravljački dijagrami jednostavna su grafička metoda za statističko upravljanje procesima. Služe za uspoređivanje podataka koji prikazuju tekuće stanje procesa s graničnim vrijednostima koje su utvrđene opažanjem iz razmatranja svojstvene promjenjivosti stabilnoga procesa. Oni na taj način omogućuju dobivanje odgovarajućeg odziva na procesne promjene čime se osigurava potrebna povratna veza koja omogućuje korisniku pravodobno otkrivanje poremećaja u procesu i njihov ispravak, odnosno stabilizaciju i poboljšanje procesa. Podatci koji se ucrtavaju na upravljačke dijagrame mogu biti pojedinačna očitanja ili neke statistike, kao npr. prosječna vrijednost uzorka, koje se dobivaju iz kakva uređena niza uzoraka. Ti se podatci uspoređuju s upravljačkim granicama. Ucrtane točke koje se nalaze izvan upravljačkih granica signaliziraju moguću promjenu u procesu čiji je uzrok potrebno istražiti i po potrebi provesti ugađanje procesa. To pomaže održavanju stabilnosti i poboljšanju procesa. Postoji više vrsta upravljačkih dijagrama koji su oblikovani za različite posebne primjene, prirodu podataka i vrstu upotrijebljene statistike. Premda su izvorno razvijeni za primjene u industriji, danas se upravljački dijagrami upotrebljavaju u mnogo širemu području primjena.

Od kirija do bekerela – Z. Jakobović

Otkrićem radioaktivnosti krajem 19. stoljeća nastala je potreba za mjerenjem te pojave te popratnih pojava koju prouzročuje ozračivanje tvari: apsorpcije zračenja, raspršenja zračenja, biološkoga učinka i dr.