Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 6., Broj 2/2017.

Pristup validaciji mikrobioloških metoda za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe – Sonja Žinić, dipl. san. ing.

Posljednjih godina o akreditaciji laboratorija mnogo se govori. Uprava laboratorija mora za sebe procijeniti prednosti ako se odluči akreditirati. To znači da treba uložiti određena sredstva kako bi osigurala potrebne preduvjetne programe . Danas, kad je sve veća potražnja i sve češći zahtjevi stranaka da se ispitivanja provedu akreditiranim metodama, sve se više laboratorija odlučuje akreditirati.

Osposobljenost osoblja – Zlatko Grgić, dipl. ing. univ. spec.

Osoblje nije samo najvažniji stup kvalitete neke organizacije nego je i temelj na koji se postavljaju svi ostali stupovi kvalitete. Ljudski potencijal važan je u stvaranju uspješne organizacije, a da bi se taj potencijal iskoristio, potrebno je sustavno voditi računa o njegovoj osposobljenosti.

Iskustva u akreditaciji mikrobioloških analiza hrane  i predmeta opće uporabe -Dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med., Zdenko Mlinar, dipl. san. ing.

Mikrobiologija hrane poseban je dio mikrobiologije koji se bavi ispitivanjima mikroorganizama koji prouzrokuju kvarenje hrane, uzroka trovanja hranom te ispitivanjima poželjnih mikroorganizama koji mijenjaju hranu i tako omogućuju proizvodnju nove hrane. U ovome su članku prikazana neka iskustva akreditiranoga laboratorija koji se bavi ispitivanjem patogenih mikroorganizama u hrani i mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje hrane.

Kako upravljati nesukladnim i popravnim radnjama? – dr. sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić

Nesukladni rad može se pojaviti u bilo kojemu dijelu rada laboratorija i nemoguće je u potpunosti izbjeći njegovo pojavljivanje. Zato je nužno znati upravljati nesukladnim radom, tj. znati kako se postupa od trenutka kad se on pojavi pa sve do njegova uspješnog rješavanja. Važnost dobroga upravljanja nesukladnim i popravnim radnjama naglašena je i u normi HRN EN ISO/IEC 17025, koja zahtijeva utvrđivanje politika i postupaka za upravljanje nesukladnim i popravnim radnjama.

Primjena točnih analitičkih metoda prijenosa razdioba za izračun mjerne nesigurnosti pri neizravnim mjerenjima – Mirko Vuković, dipl. ing. el.

Određivanje mjerne nesigurnosti može biti složena zadaća pogotovu kad se nesigurnost koje mjerene veličine određuje neizravno računski iz većega broja drugih mjerenih veličina na temelju funkcije mjerenja kojom se matematički opisuje odnos između takve neizravno mjerene veličine i drugih ulaznih izravno mjerenih veličina. Kao prva mogućnost za određivanje mjerne nesigurnosti složene mjerene veličine koja se na temelju funkcije mjerenja dobiva iz većega broja drugih ulaznih mjerenih veličina nameće se pomisao da se odredi razdioba vjerojatnosti takve mjerene veličine te da se iz te razdiobe odredi mjerna nesigurnost. Takva se metoda naziva metodom prijenosa razdioba. Ta metoda nema veliko praktično značenje zbog činjenice da je za imalo složeniju funkciju mjerenja nemoguće analitički odrediti gustoću razdiobe vjerojatnosti izlazne funkcije, nego uglavnom služi kao teorijski temelj za izvođenje odgovarajućih aproksimacijskih metoda. U ovome ćemo članku dati prikaz temeljnih matematičkih načela metode prijenosa razdioba vjerojatnosti mjerenih veličina i primjenu te metode za izračun mjerne nesigurnosti neizravno mjerene veličine na temelju odgovarajućih aproksimacijskih metoda.

Unaprjeđenje u novome izdanju ISO 9001: Malo poglavlje za velike promjene – Igor Liščić, mr.sc.

U skladu s prethodim najavama, norma je doživjela znatne izmjene u odnosu na prethodno izdanje, što odgovara dosadašnjoj praksi da svako drugo izdanje norme donosi veće novine. Sigurno je već na osnovi pregleda norme ISO 9001:2015 i vodiča za njezinu primjenu koji je međunarodna organizacija ISO objavila 2016. godine, da norma može poslužiti kao okvir za primjenu različitih alata i metodologija kojima se vodstvo poduzeća obično koristi u cilju optimiranja poslovnih procesa.

Poboljšanje kvalitete usluge umjernoga laboratorija – Lidija Sarta, M.Sc.

Svaka tvrtka želi svoje mjesto na tržištu, želi ga zadržati ili pak zauzeti prvo mjesto. Kako bi to učinila, svoje usluge i proizvode najprije treba učiniti što kvalitetnijima s karakteristikama koje korisnik traži i to bez nedostataka. Premašivanje očekivanja korisnika u tome kontekstu može itekako pomoći.

  1. konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji – Biserka Bajzek Brezak, mr.sc.

Prikazivanje funkcija mjerenja i upravljanja u shemama tehnoloških procesa prema normi ISO 15519-2 – Mirko Vuković, dipl. ing. el.

Cilj je upravljanja tehnološkim procesom osigurati ispravno odvijanje tehnoloških operacija te se definiranje sustava upravljanja procesom mora provoditi u tijesnoj suradnji između projektanata tehnološkoga procesa i projektanata sustava upravljanja tim procesom. Stoga projektanti sustava upravljanja procesom moraju sudjelovati u svim fazama razvoja tehnološke dokumentacije o procesu, a svi elementi upravljanja procesom moraju na odgovarajući način biti ugrađeni u različite tehnološke sheme i dokumentaciju o procesu počevši od idejnoga rješenja tehnološkoga procesa. Naravno opseg podataka o mjerenju i upravljanju u tehnološkim shemama varira sa stupnjem razvoja dokumentacije o procesu. U početnim fazama projektiranja tehnološkoga procesa u tehnološkim se shemama zahtijeva manje podataka o mjernju i upravljanju nego u potpuno razvijenim tehnološkim shemama. U ovome članku dat ćemo pregled općih pravila za prikaz funkcija mjerenja i upravljanja u glavnim dijelovima tehnološke dokumentacije.

Od stupnja do radijana i steradijana – Zvonimir Jakobović, dr.sc.

Kut u ravnini i prostorni kut temeljni su geometrijski pojmovi za opis ravnine i prostora te mjerne veličine vrlo važne u opisivanju pojava, izračuna i definiciji drugih mjernih veličina. Kut je rijetka mjerna veličina, za koju su zadržane neke prastare mjerne jedinice, u kojima su brojni zemljopisni i astronomski i drugi programi i podatci, pa ih je uz svu nespretnost u odnosu prema decimalnim jedinicama gotovo nemoguće napustiti.

Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja matematike koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima –  – Mirko Vuković, dipl. ing. el.

U ovome broju Svijeta po mjeri u nastavku rubrike Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture započinjemo s objavljivanjem matematičkoga nazivlja koje se upotrebljava u tehničkim znanostima. Izvor tih naziva dva su dijela Međunarodnoga elektrotehničkog rječnika (International Electrotechnical Vocabulary, IEV), IEC 60050102; Međunarodni elektrotehnički rječnik – 102. dio: Matematika – Opći pojmovi i linearna algebra i IEC 60050-103; Međunarodni elektrotehnički rječnik – 103. dio: Matematika – Funkcije.